آخرین خبرها

سانس استخر دبستان

با توجه به درخواست اولیاء و مصوبه انجمن اولیاء و مربیان سانس اختصاصی استخر روزهای چهارشنبه ساعت ۱۰:۳۰ شب الی ۱۱:۳۰ جهت دانش آموزان و یک نفر همراه برقرار گردید و در این زمینه جهت هر کدام از دانش آموزان متقاضی کارت استخر صادر گردید و مدت استخر تا تاریخ ۹۵/۰۲/۳۱ می باشد.

جوابی بنویسید