آخرین خبرها

بازیدید از گلخانه آقای فروغی فر

بازدید دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم به همراه آموزگاران خود از گلخانه.

 

DSC08689

DSC08703

DSC08702

DSC08711

DSC08713

DSC08707

DSC08709

DSC08687

DSC08694

DSC08693

DSC08697

DSC08704

جوابی بنویسید