آخرین خبرها

حضور اعضای انجمن سرزمین سبز در دبستان

حضور اعضای انجمن سرزمین سبز در دبستان و تشکر از اولیا و دانش آموزانی که در طرح های انجمن سرزمین سبز گلپایگان شرکت نموده بودند و اهدای جوایز به ۳ نفر از دانش آموزانی که نقاشی آن ها در طرح حمایت از حیوانات برگزیده شده بود.

IMG_20160223_212659

IMG_20160223_212209

جوابی بنویسید