آخرین خبرها

شعار بهداشتي سال ۹۴

شعار بهداشتي سال: « ايمني غذا »، از مزرعه تا سفره

شعار هفته سلامت: عزم ملي براي دسترسي عادلانه به خدمات سلامت

روز شمار هفته سلامت

سه شنبه       1 ارديبهشت ۹۴           سياست هاي كلي سلامت، همكاري بين بخشي

چهارشنبه     2 ارديبهشت ۹۴           سلامت و سبك زندگي ايراني – اسلامي

پنج شنبه      3 ارديبهشت ۹۴           عدالت در سلامت و ارتقاي خدمات بهداشتي – درماني

جمعه          4 ارديبهشت ۹۴          سلامت، آموزش همگاني و خود مراقبتي

شنبه           5 ارديبهشت ۹۴          سلامت و مشاركت هاي اجتماعي

يكشنبه        6 ارديبهشت ۹۴          سلامت و ارتقاي ايمني غذا

دوشنبه       7 ارديبهشت ۹۴          اقتصاد سلامت و توسعه سرمايه گذاري

جوابی بنویسید