آخرین خبرها

آموزش C#.Net

سرفصل های C#

مقدمه

×     آشنایی با محیط IDE

×     معرفی انواع نسخه‌های C#

×     .NET Framework چیست؟

معرفی Console Application

×     معرفی انواع داده‌ها در C# (Data Types)

×     نام‌‌گذاری شناسه‌ها

×     نوشتن در خروجی

×     استفاده از Placeholderها

×     کار با رشته‌ها

×     تابع  Splitو Compare

×     خواندن از ورودی

×     متدهای ToUpper و ToLower

×     آشنایی کلی با آرایه‌ها

×     معرفی انواع دستورات شرطی If ، If-else و Switch-case

×     معرفی حلقه‌های تکرار while ، do-while ، for و foreach

×     تفاوت بین break و continue

×     تبدیل نوع‌ها به یکدیگر (Casting) با استفاده از متدهای Convert، Parse و …

×     عملگرهای برابری، تناسبی و منطقی

×     ارجحیت عملگرها

×     کار با آرایه‌ها. آرایه‌های تک‌بعدی و چندبعدی و روش مقداردهی به این نوع متغیرها

×     معرفی متغیرهای شمارشی یا Enumeration

×     متدها (Function و Subroutine) انواع با یا بدون مقادیر برگشتی (return types) و با یا بدون متغیر (arguments)

×     استفاده از کلمه کلیدی return در متدها

×     متغیرهای نامدار (Named Parameter) و متغیرهای اختیاری (Optional Parameter)

×     معرفی یک متد با چند شکل متفاوت Overloading))

×     استفاده از کلمه کلیدی params در تعریف آرگومان

 

معرفی ClassLibrary

×     معرفی کلاس‌ها

×     سطح دسترسی (Access Modifier)

×     اعضای کلاس‌ها (متدها و فیلدها، اعضای استاتیک، propertyها، ساختارها)

×     استفاده از کلاس‌ها در برنامه

×     تعریف Property (read only ، write only , read write)

×     ساختارها (Structures)

×     کلاس‌های تو در تو (nested classes)

×     کلاس‌های چند قسمتی یا Partial classes

×     تعریف inheritance یا خاصیت ارث‌بری

×     متدهایی با چند مقدار بازگشتی

×     متدهای چند شکلی (Polymorphism)

×     معرفی کلمات کلیدی new ، base ، virtual و override

×     تعریف کلاس‌های Abstract

×     متدهای Abstract و روش ارائه تعاریف جدید برای آن‌ها

×     تعریف کلاس‌های Sealed

×     معرفی Interfaceها و استفاده از آن‌ها

×     کار با کلمه کلیدی is

×     ارث‌بری چندگانه

×     متد سازنده (Constructor)

×     فراخوانی کلاس از یک کنسول در کنسول دیگر

×     افزودن Referenceها و استفاده از آن‌ها

×     کلکسیون سفارشی، معرفی Indexerها

 

معرفی Windows Application

×     معرفی برخی از کنترل‌های موجود برای برنامه‌های Windows Application

×     معرفی برخی از خواص فرم‌ها

×     تنظیمات فرم

×     کار با کنترل‌های TextBox ، Button ، Label

×     معرفی رویدادها و کدنویسی آن‌ها

×     TabOrder و تابع Focus

×     معرفی آرایه‌هایی از آرایه‌ها یا  Jagged Array

×     متغیرهایی از نوع bool و var

×     متغیر از نوع Object

×     معرفی Queue و Stack و فرق بین آن‌ها

×     کنترل ListBox

×     کنترل ComboBox

×     کنترل CheckBox

×     کنترل RadioButton

×     کنترل Panel

×     کنترل TimePicker و ایجاد متن متحرک در فرم

×     خاصیت Left و Right

×     کلاس Random

×     کنترل TabControl

×     کنترل PictureBox

×     متدهای StartsWith و EndsWith

×     متد focus

×     کنترل LineShape

×     کنترل OvalShape

×     کنترل RectangleShape

×     کار با MessageBox و معرفی کلاس‌های مختلف آن

×     افزودن فرم جدید به پروژه و استفاده از آن

×     تفاوت بین متد Show و متد ShowDialog

×     ایجاد یک  کادر پیام سفارشی (Customize MessageBox)

×     معرفی انواع خطاها

×     کار با BreakPoint و بررسی رفتار برنامه حین اجرا (Tracing)

×     کنترل ImageList و استفاده از آن در کنترل‌های دیگر

×     سطح دسترسی کنترل‌ها

×     کار با Error Provider

×     روش ایجاد کنترل‌های سفارشی و استفاده از آن‌ها

×     کنترل NotifyIcon

×     افزودن سربرگ و کنترل به ToolBox

×     کار با System.IO

×     کنترل ToolStrip و StatusStrip

×     کنترل MenuStrip

×     کار با منوی فرعی یا PopUp Menu (کنترل ContextMenuStrip)

×     معرفی و کار با کامپوننت‌های Dialog و کلاس‌های آن‌ها

 (OpenFileDialog، SaveFileDialog، FontDialog، ColorDialog، FolderBrowserDialog)

×     کلاس HashTable

×     کنترل TreeView و معرفی کلاس TreeNode

×     کامپوننت ToolTip

×     خواندن فایل متنی به صورت خط به خط و کلمه به کلمه

×     روش خواندن و نوشتن اطلاعات باینری

×     آشنایی با جریان‌های اطلاعات و انواع آنها، BufferdStreams ، FileStreams

×     کار با System.Diagnostics.Process

×     کنترل WebBrowser

×     کنترل numericUpDown

×     ایجاد آرایه‌ای از نوع Object

×     کار با StreamReader

×     خواندن اطلاعات در شبکه نامطمئن، بدون همزمانی (Asynchronous Reading)

×     کامپوننت PrintDialog

×     تعریف  Event، Delegate، Event Handling و Multicasting

×     معرفی mdi application

×     کنترل LinkLabel

×     کنترل maskedTextBox

×     کنترل richTextBox

×     کنترل progressBar

×     روش ایجاد پروژه‌های setup جهت install  و uninstall برنامه‌ها

×     معرفی اسمبلی ویندوز و برنامه ILDASM

×     اعمال تغییرات در فایل اسمبلی پروژه مطابق با اطلاعات موردنظر برنامه‌نویس

×     کار با فایل‌ها و دایرکتوری‌ها

×     معرفی کلی بانک‌های اطلاعاتی (Databases)

×     ایجاد Queryها و مشاهده آن‌ها

×     کار با کنترل‌های Data

×     معرفی NameSpaceهای مرتبط با بانک‌های اطلاعاتی

×     ایجاد ارتباط با بانک‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها در برنامه بدون کدنویسی

×     کلاس‌های DataSet و DataView

×     ایجاد ارتباط با بانک‌های اطلاعاتی و استفاده از آنها در برنامه با کدنویسی

×     ADO چیست؟

×     معرفی کلاس ArrayList

×     معرفی بلوک‌های try-catch و try-catch-finally

×     روش تبدیل داده‌ها به نوع object و برعکس (Boxing and UnBoxing)

×     افزودن پروژه به پروژه جاری و استفاده از آن

×     استفاده از فضای نام‌های مختلف (Namespace)

×     Namespaceهای تودرتو

×     انتقال اطلاعات متغیرهای بین چند فرم با تعریف Property

×     معرفی thread و روش ایجاد، شروع، توقف و قطع کردن جریان اجرای برنامه‌ها

×     معرفی attribute و ایجاد آنها

×     روش ایجاد سرویس‌های ویندوز و چگونگی install  و uninstall کردن آن‌ها

×     روش ایجاد لوگوهای سیستم event logs و نوشتن و پاک کردن اطلاعات

×     روش ایجاد یک object هنگام اجرای برنامه late binding  و استفاده از اسمبلی‌های خارجی

×     پارامتر Date/Time

×     کنترل DateTimePicker

×     تقویم فارسی

×     کار با کلاس PersianCalender

×     فرم AboutBox

×     کنترل ListView

×     کار با اسمبلی‌ها (.dll)

×     ویرایش و اعمال تغییرات در داده‌های بانک اطلاعاتی

×     گرفتن استثناء در اتصال به بانک اطلاعاتی

×     استفاده از Placeholderها

×     معرفی کلی ASP.NET

×     ایجاد یک وب سایت و کار با برخی از کنترل‌های ASP.NET

×     رفع اشکال

×     مثال‌های کاربردی

جوابی بنویسید